หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เดินทางร่วมอบรมเสริมทักษะอาชีพ ประเทศญี่ปุ่น ปีที่2
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เดินทางร่วมอบรมเสริมทักษะอาชีพ ประเทศญี่ปุ่น ปีที่2

admin be
2020-09-10 13:59:28


     วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมทักษะเบื้องต้นด้านการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพและเทคนิคการถ่ายภาพ  เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 25 คน ให้ร่วมเดินทางไปอบรมระยะสั้นที่ Higashikawa,Otaru,Hokkaido,Japan  ณ ห้องเรียน 5744  อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ

     ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการอบรม ร่วมด้วยอาจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และได้รับเกีบรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ บรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้านการถ่ายภาพให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  

 สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน จำนวน 25 คนดังกล่าว จะได้เดินทางไปเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นด้านการถ่ายภาพ ณ Higashikawa,Otaru,Hokkaido,Japan เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 19 – 24 มิถุนายน  2562 นี้