หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยายหัวข้อ “แนวโน้มและการพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์"
บรรยายหัวข้อ “แนวโน้มและการพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์"

admin be
2019-04-04 18:51:10


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้อง 5630 อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก คุณศุภชาติ สันทัด  ผู้มีประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยกว่า 20 ปี มาบรรยาย ในหัวข้อ “แนวโน้มและการพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3 ในวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึงความเข้าใจสภาวะการผลิต การเจริญเติบโต อุปสรรค และแนวโน้มในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ท่านวิทยากรยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์และการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ในการประยุกต์ใช้กับการทำงานให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นเป็นแนวทางในการทำงานต่อไปในอนาคต