หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วจก.ประชุมเตรียมพร้อมวารสารวิทยาการจัดการ เข้าสู่ TCI ฐาน 1
        เมื่อเร็วๆนี้ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ (JMS)   จัดประชุมเต ...
2019-09-12 10:07:03
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมชี้แจงโครงการฝึกงานในต่างประเทศ ประจำปี 2562
       วันที่ 20 สิงหาคม 2562    คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุ ...
2019-08-21 11:05:43
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เดินทางร่วมอบรมเสริมทักษะอาชีพ ประเทศญี่ปุ่น ปีที่2
     วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงก ...
2019-06-24 14:24:14
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562
      วันที่ 12 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษ ...
2019-06-24 14:20:08
บรรยายหัวข้อ “แนวโน้มและการพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์"
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้อง 5630 อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขาเศร ...
2019-04-04 18:51:10
ค่าย “จิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง”
ระหว่างวันที่  25-27 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิได้ร่วมกันจัดกิจกรรมออกค่าย " ...
2019-01-30 17:11:52
นำเสนองานวิจัย
       เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 5744 อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศ ...
2019-01-30 16:46:59
เศรษฐศาสตร์รอบรั้วสวนสุนันทา 80 ปี
เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่ ...
2018-11-24 18:19:27
ข่าวย้อนหลัง