หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เดินทางร่วมอบรมเสริมทักษะอาชีพ ประเทศญี่ปุ่น ปีที่2
     วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงก ...
2019-06-24 14:24:14
บรรยายหัวข้อ “แนวโน้มและการพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์"
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้อง 5630 อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขาเศร ...
2019-04-04 18:51:10
ค่าย “จิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง”
ระหว่างวันที่  25-27 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิได้ร่วมกันจัดกิจกรรมออกค่าย " ...
2019-01-30 17:11:52
นำเสนองานวิจัย
       เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 5744 อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศ ...
2019-01-30 16:46:59
เศรษฐศาสตร์รอบรั้วสวนสุนันทา 80 ปี
เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่ ...
2018-11-24 18:19:27
กิจกรรม OPEN HOUSE ECON SSRU 2019
OPEN HOUSE ECON SSRU 2019  กิจกรรมเปิดบ้านเมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่1 ได้ ...
2018-11-24 18:09:38
นักศึกษาชั้นปีที่3 ร่วมกันอภิปาย “ระบบทุนนิยม”
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ร่วมกันอภิปายเรื่อง “ระบบท ...
2018-11-10 19:04:19
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ฝึกซ้อมเชียร์
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ได้ทำการฝึกซ้อมแสตนเชียร์เพื ...
2018-11-10 18:59:01
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย ที่ได้ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง More ...
2018-11-10 18:44:56
ข่าวย้อนหลัง