หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมงานกิจกรรม M-Science Sport Day
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจร่วมกันจัดทำฉากหลังแสตนเชียร์ เพื่อใ ...
2018-11-10 18:27:48
นักศึกษาประชุมเพื่อจัดทำกิจกรรมในงาน M-Science Sport Day
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเ ...
2018-11-10 18:17:19
ระบบทุนนิยม vs ระบบสังคมนิยม
วันที่ 10 ต.ค. 61 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก อ.นพดล ธนากิจบริสุทธิ์ มาบรรยายผ่านมุมมองทา ...
2018-11-05 16:15:21
นักศึกษาในที่ปรึกษาพบปะเพื่อพูดคุยเรื่องการเรียน
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นักศึกษาในที่ปรึกษาของ อ.ดร.พิทยา กลองกระโทก พบปะเพื่อพูดคุยเรื่องการเรียน ปัญห ...
2018-11-05 16:16:25
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจร่วมพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจร่วมพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปอาจารย์อภิชาต กำ ...
2018-11-05 16:16:04
นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดดาวเดือน
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้เข้าร่วมการประกวดดาวเดือนในรอบความสามารถพิเศษ เมื่อวันที่ 6-7 ตุ ...
2018-11-05 16:17:16
อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสร์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสร์เข้าร่วมงาน International Conference Actual Economy: European Discourse on ...
2018-11-10 18:41:23
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตร
วันที่  2 ตุลาคม 2561 อ.ดร.ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์ ได้มอบเกียรติบัตรและร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาช ...
2018-11-05 16:37:14
อ่าน สรุป และอภิปรายบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อ่าน สรุป และอภิปรายบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในห้องเรียนวิชาสัมมนา ...
2018-11-02 13:33:39
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รับเกียรติบัตร
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้เป็นเกียรติถ ...
2018-11-05 16:38:44
ข่าวย้อนหลัง