หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นำเสนองานวิจัย
นำเสนองานวิจัย

admin be
2019-01-30 16:46:59

       เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 5744 อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจัดโครงการนำเสนองานวิจัย (Mini Conference) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (Mini Conference for Undergraduate Students in Business Economics : USBE 2018 :1st)  เพื่อแสดงถึงความเข้าใจในหลักการทำวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยการนำทฤษฎีต่างๆจากการเรียนรู้ในแต่ละวิชามาประยุกต์ใช้กับการทำบทความวิชาการและการนำเสนอผลงาน

      ดังนั้นการทำวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการนำเสนอบทความสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและเป็นบัณทิตที่มีคุณภาพทั้งองค์ความรู้ที่ร่ำเรียนมาและการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น