หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รับเกียรติบัตร
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รับเกียรติบัตร

admin be
2018-11-05 16:38:44

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้เป็นเกียรติถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่นักศึกษาทั้ง 3 คน ได้แก่ นางสาวนิภาวรรณ สุขสมโภชน์ นายนพชัย ม่วงรอด และนางสาวนวพร แก้วคำลา  ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  ICMSIT2018 ที่จัดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download