หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตร
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตร

admin be
2018-11-05 16:37:14

วันที่  2 ตุลาคม 2561 อ.ดร.ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์ ได้มอบเกียรติบัตรและร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คือ นายพุฒิพงษ์ ศิริรัตน์  นางสาวปาริฉัตร ขันทมาตร  นางสาวเพชรรัตน์ แซ่โล้  และ  นางสาวยุภา เครือช้าง ซึ่งได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัยในโครงการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  ICMSIT 2018   ที่จัดขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload