หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารระดับนานาชาติ
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้ตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารระดับนานาชาติ

admin be
2018-11-10 18:44:56

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย ที่ได้ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง More Wages, More Income, More Leisure? Evidence from Thailand’s Time Use Survey ลงในวารสาร Journal of Human Behavior in the Social Environment ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐาน SCimago Journal Ranking (SJR) และ Scopus โดยงานวิจัยนี้เป็นผลงานที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณที่เขียนร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห์ ศาสตราจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)Download