หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “คิดอย่างผู้นำสู่ความเป็นเลิศ การบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561”
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “คิดอย่างผู้นำสู่ความเป็นเลิศ การบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561”

admin be
2019-01-24 09:54:29


          ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการ “ คิดอย่างผู้นำสู่ความเป็นเลิศ การบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561”  มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เมื่อเร็วๆนี้  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการ “ คิดอย่างผู้นำสู่ความเป็นเลิศ การบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา  2561”  ณ วังวนารีสอร์ท จังหวัดนครนายก   โดยอาจารย์สุพัตรา  กาญจโนภาส  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาประจำคณะเข้าร่วมโครงการ 

          กิจกรรมในโครงการ  ประกอบด้วย  การศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก   การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวคิดและหลักการในการเป็นผู้นำสมัยใหม่ ที่มีประสิทธิผล” หัวข้อ “ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน” และหัวข้อ “บุคลิกภาพสำหรับผู้นำ”  โดยวิทยากรผู้มีความรู้ และประสบการณ์  กิจกรรมสานสายในน้องพี่    กิจกรรมวอล์คแรลลี่  กิจกรรมนันทนาการ พิธีบายศรีสู่ขวัญ  และศึกษาดูงาน ณ  เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

          อาจารย์สุพัตรา  กาญจโนภาส  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   เปิดเผยว่า  “โครงการ “ คิดอย่างผู้นำสู่ความเป็นเลิศ การบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา  2561”  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   คณะวิทยาการจัดการ  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาในการเป็นผู้นำในด้านต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝน พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย มีความตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ตลอดจนภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมให้รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จึงจัดโครงการการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา อันจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาทางด้านการเป็นผู้นำให้กว้างมากขึ้น อีกทั้งกระตุ้นให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต”