อาจารย์ประจำหลักสูตร


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย
หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Email : siriwan.sa@ssru.ac.th
Website:https://elfms.ssru.ac.th/siriwan_saผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภูมิ แสวงกุล
Email :  somphoom.sa@ssru.ac.th
website : https://elfms.ssru.ac.th/somphoom_sa
รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
Email :  bundit.pu@ssru.ac.th
website https://elfms.ssru.ac.th/bundit_pu
อาจารย์ ดร. พิทยา กลองกระโทก
Email : pittaya.kl@ssru.ac.th
website :  https://elfms.ssru.ac.th/pittaya_klอาจารย์ ดร. ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์
Email : yuthapom.th@ssru.ac.th
Website : https://elfms.ssru.ac.th/yuthapom_th