อาจารย์ประจำหลักสูตร


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Name
Personal Information
Head of Business Economics


 
ดร. ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปริญญาเอก :เศรษฐศาสตร์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาเศรษฐศาสตร์, หลักสูตรนานาชาติ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2558
ปริญญาโท   
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2548
ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.) สาขาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2544

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารThanakijborisut, Y. (2014). Estimating Price Elasticity of Demand for Medical Care Services in Thailand. UTCC International Journal of Business and EconomicsVol.6, No.1, 19-39.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภูมิ แสวงกุล
ปริญญาเอก : Philosophy Programe in Demography Ph.D.(Demography),Chulalongkorn University
ปริญญาโท : Master of Economics ,M.Econ. ,Sukhothai Thammathirat Open University 
ปริญญาตรี  : Bachelor of Laws ,LL.B.,Bangkok University
ตำแหน่งปัจจุบัน :รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
                   อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์
ปริญญาเอก                   Ed.D. (Higher Education) Srinakharinwirot University
ปริญญาโท                     M.E. (Economics) Chulalongkorn University
ปริญญาตรี                    B.E. (Economics) University of the Thai Chamber of Commerce

Email :  bundit.pu@ssru.ac.th
website : www.teacher.ssru.ac.th/bundit_pu/


อาจารยอภิชาต กำภูมิประเสริฐ
ตำแหน่งปัจจุบัน :
ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Email : aphichart.ka@ssru.ac.thwebsite : www.teacher.ssru.ac.th/aphichart_ka/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวิไล ชยางกูล
ปริญญาโท   :Master of  Economics ,Ramkamheang  University.
ปริญญาตรี   : Bachelor of Economics  .Ramkamheang University.
ตำแหน่ง     : อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจEmail sivilai.ja@ssru.ac.thwebsite : www.teacher.ssru.ac.th/sivilai_ja/


 

ดร. พิทยา กลองกระโทก
ตำแหน่ง     : อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย