ติดต่อเรา


สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ลำดับตำแหน่งทางวิชาการรายนามคณาจารย์WebsiteGoogle Scholar Account
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิวิไลชยางกูรwww.teacher.ssru.ac.th/sivilai_ja/sivilai.ja@ssru.ac.th
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภูมิแสวงกุลwww.teacher.ssru.ac.th/somphoom_sa/somphoom.sa@ssru.ac.th
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตผังนิรันดร์www.teacher.ssru.ac.th/bundit_pu/bundit.pu@ssru.ac.th
4อาจารย์
อภิชาตกำภูมิประเสริฐwww.teacher.ssru.ac.th/aphichart_ka/aphichart.ka@ssru.ac.th
5อาจารย์ดร.ยุทธภูมิธนากิจบริสุทธิ์www.teacher.ssru.ac.th/yuthapom_th/yuthapom.th@ssru.ac.th
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริวรรณศักดิ์ศิริฤทัยwww.teacher.ssru.ac.th/siriwan_sa/siriwan.sa@ssru.ac.th
7อาจารย์ดร.พิทยากลองกระโทกwww.teacher.ssru.ac.th/pittaya_kl/pittaya.kl@ssru.ac.th